Cele i misja
podbeskidziewp.pl
Jak zapisano w Statucie Stowarzyszenia „Podbeskidzie Wspólna Pamięć”

Do celów stowarzyszenia należą:
  • udzielanie pomocy w tym np. materialnej w miarę pozyskanych na ten cel środków, prawnej osobom represjonowanym w latach 1956-1989 jak też działaczom opozycji antykomunistycznej, którzy znajdują się w trudnej sytuacji materialnej, dotyczy to również wdów,
  • krzewienie wiedzy z dziedziny najnowszej historii Polski ze szczególnym uwzględnieniem działalności opozycji antykomunistycznej,

Stowarzyszenie realizuje swoje cele w szczególności poprzez:
  • pozyskiwanie środków na udzielanie pomocy materialnej, w tym z tytułu darowizn, sponsoringu,
  • organizowanie pomocy prawnej, w miarę możliwości medycznej jak też pomocy bytowej osobom o których mowa w pkt.6 a,
  • współpracę z administracją publiczną Kościołami, fundacjami i organizacjami pozarządowymi realizującymi podobne cele,
  • krzewienie idei wolontariatu, pozyskiwanie wolontariuszy dla realizacji celów stowarzyszenia,
  • podejmowanie działań mających na celu upamiętnienie działalności opozycji antykomunistycznej, w tym inicjowanie miejsc pamięci (tablice) poświęconych znaczącym wydarzeniom z tego okresu,
  • organizowanie, współorganizowanie uczestnictwo w uroczystościach, konferencjach, sesjach związanych z celami statutowymi stowarzyszenia,
  • przedstawianie władzom postulatów oraz opinii w sprawach dotyczących realizacji celów stowarzyszenia,
  • reprezentowanie interesów zbiorowych swych członków wobec organów władzy publicznej.