Statut
podbeskidziewp.pl
Statut Stowarzyszenia „Podbeskidzie Wspólna Pamięć”

Postanowienia ogólne
 1. Stowarzyszenie nosi nazwę „Podbeskidzie Wspólna Pamięć” w dalszych postanowieniach statutu zwane „stowarzyszeniem”.
 2. Siedzibą stowarzyszenia jest Bielsko-Biała, terenem działania jest Rzeczpospolita Polska.
 3. Stowarzyszenie jest zawiązane na czas nieograniczony. Posiada osobowość prawną. Działa na podstawie przepisów m.in ustawy z dnia 7.04.1989 prawo o stowarzyszeniach (Dziennik Ustaw z 2001 nr 79 poz. 855 z późn. zmianami), ustawy z dnia 24.04.2003 o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz.U. z 2003 nr 96 poz.873 z późn. zmianami) oraz niniejszego statutu.
 4. Stowarzyszenie może należeć do innych krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnych celach.
 5. Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków i wolontariuszy, do prowadzenia działalności może zatrudniać pracowników.
  Cały dochód z działalności stowarzyszenie przeznacza na cele statutowe.


  Rozdział I
  Cele i środki działania

 6. Do celów stowarzyszenia należą:
  a) udzielanie pomocy w tym np. materialnej w miarę pozyskanych na ten cel środków, prawnej osobom represjonowanym w latach 1956-1989 jak też działaczom opozycji antykomunistycznej, którzy znajdują się w trudnej sytuacji materialnej, dotyczy to również  wdów,
  b) krzewienie wiedzy  z dziedziny najnowszej historii Polski ze szczególnym uwzględnieniem działalności opozycji antykomunistycznej,
 7. Stowarzyszenie realizuje swoje cele  w szczególności poprzez:
  a) pozyskiwanie  środków  na udzielanie pomocy materialnej, w tym z tytułu darowizn, sponsoringu,
  b) organizowanie pomocy prawnej, w miarę możliwości medycznej jak też pomocy bytowej osobom o których mowa w pkt.6 a,
  c) współpracę z administracją publiczną Kościołami, fundacjami i organizacjami  pozarządowymi  realizującymi  podobne  cele,
  d) krzewienie idei wolontariatu, pozyskiwanie wolontariuszy dla realizacji celów stowarzyszenia,
  e) podejmowanie działań mających na celu upamiętnienie  działalności opozycji antykomunistycznej, w tym inicjowanie miejsc pamięci (tablice) poświęconych znaczącym wydarzeniom z tego okresu,
  f) organizowanie, współorganizowanie uczestnictwo w uroczystościach, konferencjach, sesjach związanych z celami statutowymi stowarzyszenia,
  g) przedstawianie władzom postulatów oraz opinii w sprawach dotyczących realizacji celów stowarzyszenia,
  h) reprezentowanie interesów zbiorowych swych członków wobec organów władzy publicznej.


  Rozdział II
  Członkowie prawa i obowiązki

 8. Członkami stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym.
 9. Członkowie stowarzyszenia to:
  a) zwyczajni,
  b) wspierający,
  c) honorowi.
 10. Członkiem stowarzyszenia może być każda osoba fizyczna, która utożsamia się z celami stowarzyszenia i złoży deklarację członkowską.
 11. Zarząd stowarzyszenia uchwałą przyjmuje w poczet członków osobę, o której mowa w punkcie poprzedzającym.
 12. Członkiem wspierającym może być osoba prawna, która zobowiązuje się stale bądź sporadycznie wspierać materialnie stowarzyszenie.
 13. Członkiem honorowym może być osoba fizyczna, która wniosła wybitny wkład w realizacji celów stowarzyszenia.
 14. Członkostwo honorowe przyznaje walne zgromadzenie na uzasadniony  wniosek zarządu, komisji rewizyjnej lub 5 członków stowarzyszenia.
 15. Członkowie zwyczajni mają prawo do:
  a) biernego i czynnego uczestnictwa w wyborach do władz stowarzyszenia,
  b) udziału w organizowanych lub współorganizowanych wykładach, uroczystościach etc.,
  c) zgłaszania wniosków odnośnie działalności stowarzyszenia.
 16. Członkowie zwyczajni mają obowiązek:
  a) brania udziału w działalności stowarzyszenia i realizowania w miarę możliwości jego celów,
  b) przestrzegania statutu uchwał władz stowarzyszenia.
 17. Członkowie honorowi i wspierający mogą brać udział w posiedzeniach statutowych władz stowarzyszenia z głosem doradczym, przy czym  osoby prawne są reprezentowane przez osoby umocowane z mocy statutu tej osoby bądź z mocy przepisów prawa. Członkowie honorowi nie mają czynnego ani biernego prawa wyborczego. Mają natomiast prawa, o których jest mowa w pkt. 15 „b” i „c”.
 18. Członek wspierający ma obowiązek wywiązywania się z zadeklarowanych świadczeń, przestrzegania statutu i uchwał władz stowarzyszenia.
 19. Utrata członkostwa w postaci skreślenia z listy członków przez zarząd następuje na skutek:
  a) pisemnej rezygnacji złożonej zarządowi,
  b) utraty praw obywatelskich na mocy wyroku sądu,
  c) sprzeniewierzenia się  celom, do jakich zostało powołane stowarzyszenie,
  d) w przypadku osób prawnych  na skutek likwidacji stosownie do obowiązujących przepisów.
 20. Od uchwały zarządu w sprawie skreślenia z listy członków osobie skreślonej przysługuje odwołanie do walnego zgromadzenia, które może wnieść w terminie 14 dni od daty podjęcia uchwały (jeśli brała udział w posiedzeniu zarządu) lub w ciągu 14 dni od dnia doręczenia jej uchwały zarządu (jeśli uchwała została podjęta została pod jej nieobecność).


  Rozdział III
  Władze stowarzyszenia

 21. Władzami stowarzyszenia są:
  a) walne  zebranie,
  b) zarząd,
  c) komisja rewizyjna.
 22. Kadencja władz stowarzyszenia  trwa cztery lata, a wybór członków zarządu i komisji rewizyjnej odbywa się w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów.
 23. Uchwały władz stowarzyszenia zapadają w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów, chyba że dalsze postanowienia statutu stanowią inaczej.
 24. Walne zebranie jest  najwyższą władzą stowarzyszenia. Biorą w nim udział z głosem stanowiącym członkowie zwyczajni, a członkowie honorowi i wspierający z głosem doradczym.
 25. Walne zebranie może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
 26. Walne zebranie  jest zwoływane co najmniej raz w roku przez zarząd. Termin (pierwszy i drugi) oraz miejsce obrad zarząd podaje do wiadomości członków co najmniej 7 dni przed terminem zebrania w formie pisemnej lub elektronicznej. Walne zebranie podejmuje uchwały i przeprowadza wybory w obecności co najmniej połowy członków (w pierwszym terminie). Jeżeli w pierwszym terminie  w zebraniu nie bierze udziału co najmniej połowa członków zebranie odbywa się w drugim terminie bez względu na ilość członków. Dotyczy to także nadzwyczajnego walnego zebrana.
 27. Nadzwyczajne walne zebranie może odbyć się w każdym czasie, zwoływane jest przez zarząd z jego inicjatywy, z inicjatywy komisji rewizyjnej lub na pisemny wniosek co najmniej 1/3 członków zwyczajnych  stowarzyszenia.
 28. Do kompetencji walnego zebrania należą:
  a) określanie głównych kierunków działania stowarzyszenia,
  b) uchwalanie zmian statutu większością 2/3 głosów,
  c) wybór władz stowarzyszenia,
  d) udzielanie absolutorium na wniosek komisji rewizyjnej,
  e) rozpatrywanie sprawozdań z działalności zarządu i komisji rewizyjnej,
  f) podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia członka honorowego,
  g) rozpatrywanie uchwał zarządu dotyczących skreślenia członków,
  h) podejmowanie uchwały o rozwiązaniu stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku,
  i) podejmowanie uchwał w sprawach wniesionych pod obrady nie zastrzeżonych do kompetencji innych władz stowarzyszenia,
  j) podejmowanie uchwały w sprawie wysokości składek członkowskich.
 29. Zarząd jest powołany do kierowania stowarzyszeniem, reprezentuje je na zewnątrz.
  W bieżących sprawach stowarzyszenie reprezentuje prezes lub osoba wyznaczona przez zarząd. Osoby te winny informować zarząd o podjętych działaniach na najbliższym posiedzeniu zarządu.
 30. Zarząd składa się z trzech osób, w tym prezesa, sekretarza i skarbnika. W razie niemożności pełnienia funkcji  przez członka zarząd może powierzyć te obowiązki innemu członkowi zarządu.
  W uzasadnionych przypadkach zarząd może powołać członka stowarzyszenia do prowadzenia określonych spraw stowarzyszenia udzielając mu pełnomocnictwa. Powyższe winno zostać podane do wiadomości członkom na najbliższym walnym zebraniu.
  W razie śmierci członka, lub jego rezygnacji, zarząd może dokooptować członka zarządu spośród członków stowarzyszenia. Kooptacja następuje w głosowaniu tajnym.
 31. Posiedzenia zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej niż raz na 3 miesiące.
 32. Do kompetencji zarządu należą w szczególności:
  a) realizacja celów statutowych  stowarzyszenia, w tym realizacja uchwał walnego zebrania.
  b) podejmowanie uchwał o nabywaniu, zbywaniu majątku stowarzyszenia,
  c) zwoływanie walnego zebrania,
  d) przyjmowanie i skreślanie członków,
  e) podejmowanie decyzji o przyznaniu  pomocy  osobie spełniającej kryteria statutowe oraz o jej zakresie.
 33. Komisja rewizyjna powoływana jest do kontroli nad działalnością stowarzyszenia.
 34. Członkami komisji rewizyjnej nie mogą być osoby pozostające z członkami Zarządu w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej nie mogą też  pobierać wynagrodzenia za pracę w Komisji Rewizyjnej.
  Członkowie komisji rewizyjnej nie mogą być jednocześnie członkami zarządu.
 35. Komisja rewizyjna składa się z trzech osób, w tym przewodniczącego, zastępcy przewodniczącego i sekretarza.
 36. Do kompetencji komisji rewizyjnej należą:
  a) kontrolowanie działalności zarządu, w tym działalności finansowej i statutowej zarządu,
  b) branie udziału w posiedzeniach zarządu z głosem doradczym,
  c) składane  sprawozdań walnemu zebraniu oraz składanie wniosków w przedmiocie udzielenia absolutorium zarządowi,
  d) składanie wniosków  o  zwołanie nadzwyczajnego walnego zebrania.
 37. Gdy skład komisji rewizyjnej ulegnie zmniejszeniu w czasie trwania kadencji, wybór może nastąpić w drodze kooptacji przez pozostałych członków. W tym trybie można powołać nie więcej niż połowę członków.


  Rozdział IV
  Majątek i fundusze

 38. Zabrania się:
  a) udzielania pożyczek lub zobowiązań majątkiem stowarzyszenia w stosunku do jego członków, pracowników lub osób, z którymi członkowie i pracownicy pozostają w związku małżeńskim, stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tymi osobami z tytułu opieki lub kurateli, zwani dalej osobami bliskimi,
  b) przekazywania majątku stowarzyszenia na rzecz jego członków, pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach odmiennych niż dla osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następujecie odpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,
  c) zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie, pracownicy stowarzyszenia oraz ich osoby bliskie.
 39. Majątek stowarzyszenia powstaje w szczególności:
  a) z darowizn, spadków, zapisów,
  b) środków uzyskanych ze zbiorek publicznych na cele statutowe, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,
  c) uzyskanych subwencji i dotacji,
  d) dochodów z majątku stowarzyszenia.
 40. Majątkiem stowarzyszenia dysponuje zarząd, jest on  przeznaczony wyłącznie na cele statutowe stowarzyszenia.
 41. W uzasadnionych przypadkach zarząd może wyrazić zgodę na pokrycie członkowi kosztów przejazdu (delegacja) w wysokości określonej przepisami obowiązującymi w administracji publicznej.
 42. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 43. Do zaciągania zobowiązań majątkowych wymagane jest współdziałanie 2 członków stowarzyszenia. W sprawach większej wagi winno być poprzedzone uchwałą zarządu w tej sprawie (pkt. 32- b statutu).


  Rozdział V
  Postanowienia końcowe

 44. Uchwałę o rozwiązaniu stowarzyszenia podejmuje walne zebranie  większością 2/3 głosów.
 45. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu stowarzyszenia  walne zebranie określa sposób jego likwidacji oraz przeznaczenie majątku stowarzyszenia.
 46. W sprawach nie uregulowanych w statucie mają zastosowanie obowiązujące przepisy prawa.

Bielsko-Biała, dnia 22 kwietnia 2016 roku