Wiadomości
podbeskidziewp.pl

Nowelizacja ustawy o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych (Dziennik Ustaw z 2021 poz.,794)

Uwaga: Obszerne  omówienie ustawy  jest na stronie Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych –nowelizacja 2021, stamtąd też można pobrać  stosowne wnioski ( formularze).

Także w internetowym systemie  aktów prawnych ISAP  jest tekst ujednolicony ustawy uwzględnia- jący  poniższe zmiany, które wchodzą w życie z dniem 30 maja 2021 za wyjątkiem przepisów dotyczących nowego sposobu ustalenia podstaw wymiaru kapitału początkowego do okresów składkowych z tytułu prowadzonej działalności niepodległościowej( represji z powodów politycznych) które wchodzą w życie od 1.06.2021r.

A oto zmiany:

1. Pomoc pieniężna jednorazowa ,może być przyznana 2 x do roku  do wysokości 1876,32 zł, na zakup wyrobu medycznego np. aparat słuchowy do kwoty 4378,08 zł, na dostosowanie pomieszczeń mieszkalnych  do rodzaju niepełnosprawności  do 5628,96 zł.

Pomoc przysługuje osobom samotnie gospodarującym osiągającym dochód nie większy niż 3627,55 zł, osoby żyjące w rodzinie, jeśli dochód na członka  nie przekracza  2751,94 zł.

Dla osób całkowicie niezdolnych do pracy i do samodzielnej egzystencji, jeśli dochód nie przekracza 4378,08 zł (niezależnie czy gospodaruje samotnie czy w rodzinie).

Pomoc okresowa:

-może być przyznana  na okres do 6 miesięcy raz na 12 miesięcy  np. z powodu długotrwałej choroby, potrzeby pielęgnacji,  wynosi 1250 zł ( najniższa emerytura) miesięcznie.

Przysługuje ona osobom samotnie gospodarującym, których dochód nie przekracza  2751,94 zł,zaś osobom żyjącym  w rodzinie, gdy dochód na osobę w rodzinie  nie przekracza 1876,32zł.

W szczególnie uzasadnionych wypadkach może być przyznana pomoc na warunkach innych niż opisane wyżej.

2.Emerytury.

Nowy sposób ustalania podstawy wymiaru kapitału początkowego.

Szef Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych będzie potwierdzał decyzją, nowy okres składkowy – okres pozbawienia możliwości wykonywania  zawodu przed dniem 31.07.1990 r. na skutek represji politycznych za działanie  na rzecz odzyskania przez  Polskę niepodległości i suwerenności lub respektowania politycznych praw człowieka w Polsce.

Okresy składkowe ( uznawane za składkowe) dotyczą:

Osadzenia w więzieniach  lub innych  miejscach odosobnienia na terytorium Polski na  mocy skazania  albo bez wyroku po 31.12 1955 za działalność polityczną.

Świadczenia pracy po 1956 na rzecz organizacji politycznych ,związków zawodowych, nielegalnych w rozumieniu  przepisów obowiązujących do kwietnia 1989 r.

Nie wykonywania pracy przed dniem 31.07.1990 na skutek represji politycznych,

Internowania na podstawie art.42 dekretu z dnia 12.12.1981  o stanie wojennym,

Okresu pozbawienia możliwości wykonywania zawodu przed dniem 31.07.1990 na skutek represji politycznych za działania, jak na wstępie   pkt.2.

Przeliczeń na wniosek  zainteresowanego dokonuje ZUS, o ile jest to dla niego  korzystniejsze. Jako podstawę wymiaru składek  przyjmuje się kwotę przeciętnego wynagrodzenia  proporcjonalnie do tego okresu.

3.Dodatkowe zmiany.

Tzw.  świadczenie wyrównawcze przysługuje  także  osobie otrzymującej   rentę rodzinna  niższą niż 2501,76 zł miesięcznie.

Działaczom opozycji antykomunistycznej  oraz osobom represjonowanym z powodów politycznych  pozostającym w zatrudnieniu będzie przysługiwał  dodatkowy urlop o wymiarze 5 dni roboczych, nie dotyczy to osób, które mają już prawo do urlopu przekraczającego 26 dni.